1تعرفه شماره : (تعرفه انبارداری بنادر جنوبی)

2تعرفه شماره : (هزینه های محلی)

تعرفه شماره 3 : (تعرفه حق توقف)

تعرفه شماره 4 : (هزینه های خدمات بندری و THC)