ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺪري و درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎدر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا از ﺗﺎرﯾﺦ1401/02/05 تعرفه انبارداری
دانلود کنید
SHIPPING ORDER فرم دستورحمل محموله های صادراتی دستورحمل محموله های صادراتی
دانلود کنید
(THC) تعرفه هزینه های جایجایی کانتینرهای ورودی و خروجی در کلیه بنادر ایران تعرفه هزینه های جایجایی کانتینرها
دانلود کنید
تعرفه انبارداری کانتینرهای پر و خالی در محوطه های عمومی بندر (مربوط به صاحب کالا) تعرفه انبارداری
دانلود کنید
تعرفه هزینه های محلی ،کانتینر و فله تعرفه هزینه های کانتینر و فله
دانلود کنید
تعرفه هزينه ديركرد عودت كانتينر و ديگر ضوابط اجرائي تعرفه عودت کانتینر
دانلود کنید
درخواست مشاوره